CÍMLAP

A CÉGRŐLLAPJAINKHIRDETÉSHAM-bazárMIEGYMÁS

 CÍMLAP

Szomorúan tudatjuk, hogy egykori kollégánk, régi szerzőnk
Dr. Hetényi László, HA5BK
életének 87. évében, 2020. július 1-jén elhunyt.


Rendhagyó nekrológ...

In memoriam

Dr. Hetényi László
(1933-2020)
HA5BK

Ilyenkor mindig nagyon nehéz a betűket megtalálni a billentyűzeten, de most különösen, hiszen lapunk legtermékenyebb szerzőjét, egykori munkatársunkat, kedves barátunkat, a kiváló konstruktőrt és rádióamatőrt –, aki különben profi volt a szó igaz értelmében –, kell búcsúztatnunk. Gondolataim minduntalan a régi élményekre kalandoznak.

Egy 13 éves, az elektronikára nyiladozó szemű diák 1962-ben a kezébe vette életében az első "Rádiótechnika” folyóiratát. Mindenre nyitott volt, ezért az első oldaltól kezdve az utolsóig mindent elolvasott benne. Aztán újra, majd harmadszor is. Hiába, hosszú volt bizony az a négy hét, amire a következő szám megjelenik majd. Így visszagondolva nagyon érdekes, hogy a sok, számára új cikk, téma közül egy különösen megragadt a fejében. A cikk szerzőjének a neve Hetényi László okleveles villamosmérnök volt. Utólag sorsszerűnek tarthatnám. Pedig honnan sejthette volna még akkor ez a srác, hogy évtizedekkel később személyesen is megismerheti majd Őt, sőt még a kedves barátságát is fogja bírni. Ez a fiatal, érdeklődő gyermek majd később a HA5NM hívójelű rádióamatőr lett, nem kis mértékben az említett cikk hatására. Az, hogy miért is lehet érdekes ez, a következőkben talán kiderül...

Dr. Hetényi László 1933-ban született Szombathelyen. Ükszülőkig visszamenően kivétel nélkül technikával foglalkozó elődei voltak. Nemcsak a férfiágon, mert például édesanyja Hughes-távírász volt, de ő kitanulta ezen kívül a fényképészi szakmát is. Ez jó alapot jelentett a kivételes készségei kialakulásához.

Az első detektoros rádiókészülékét már 9 évesen elkészítette. Ez meghatározta későbbi egész életét. A középiskolát a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban (majd az utódintézményben) végezte el. Ezután az egyetemi felvételéig a helyi RAFILM Ktsz-ben dolgozott rádióműszerészként.

1957-ben a BME híradástechnikai szakán villamosmérnök képzettséget szerzett. 1954-ben kapta a HA5BK egyéni rádióamatőr hívójelét is és a HA5KBK állomás felelős vezetője lett.

1957-ben rövid időre a lapunk olvasószerkesztőjeként dolgozott. Innen jelentkezett a budapesti TV-adóállomáson történő munkára. A TV-adóban részt vett az első (NDK-s) nagyadó telepítési munkála- taiban. Itt hamarosan csoportvezetői beosztást nyert. Feladatai közé tartozott az adó zavarmentes üzemelésének biztosítása. Kivételes szakmai tudását jelzi, hogy rövid időn belül a rendszerből 72(!) db, drága és sűrűn meghibásodó elektroncsővel működő fokozatot tudtak javaslatára kiiktatni a nagyadóból úgy, hogy annak a műszaki paraméterei még javultak is az eredetihez képest.

A 24/48 órás munkabeosztás két egymást követő szabadnapján másodállást vállalt az előző munka-
helyén, a Rádiótechnika szerkesztőségében, mint rovatvezető. Közben munkatársai közreműködésé-
vel megalkotott egy 10/2 W teljesítményű TV átjátszóadót is, lerakva ezzel a későbbi TV-reléhálózat alapjait.

'63-tól az Elektromechanikai Vállalatnál először „külsősként” részt vett az akkori, újnak számító 4 kW-os adó egyes fokozatainak elektromos és mechanikai megtervezésében. Később, 1964-ben már teljes munkaidőben az EMV-ben dolgozott önálló laborvezetői megbízással. Itt a társlaborokkal együtt fejlesztették ki az első hazai színes üzemre is alkalmazható TV-adót.

Itt is megmutatkozott Hetényi László elektronikai zsenialitása. Kifejlesztett munkatársaival egy ún. fázis- és amplitúdókorrektort, amivel jelentősen meg tudták növelni az alkalmazott klisztronnal elérhető kimenőteljesítményt. Ebből komoly szabadalom is született – számtalan egyéb újítása mellett. Eredményeiről több nyugati plénumon is tartott előadást, sőt az egyik ilyenen még állást is felajánlottak neki. Ő azonban nem élt ezzel, és tudását továbbra is itthon kamatoztatta. Többször részt vett OIRT és IEC üléseken is.

Közben 1969-1972 között a Kandó-főiskolán adott szakmai órákat az esti tagozaton. 1977-ben a sza- badalom tárgyából a BME-n le is doktorált.

1978-ban az akkori Ipari Minisztérium híradástechnikai főosztályára helyezték. Itt 1981-ig bírta az adminisztrációs munkát a sajátos habitusával (erről majd később), és az áthelyezését kérte a Távközlési Kutató Intézetbe (TKI). Mint mondta, az ő keze inkább a pákához és logarléchez, mintsem az írógéphez szokott...

1981-ben került a TKI-hoz, mint tudományos főmunkatárs. Itt végre ismét áramkör-fejlesztéssel foglalkozhatott. Főként mikrohullámú hálózatok középfrekvenciás fokozatait tervezte, de nem állt távol tőle az ott szokásos parabolaantennák számítógépes vezérlése sem. 1993-ban innen ment el nyugdíjba, elérve a nyugdíj korhatárt.
Szerencsés embernek tartotta magát –, mint mondta –, mert mindig azzal foglalkozott, ami egyúttal a szenvedélye volt és fordítva.

Hetényi László azonban hosszú és eredményes műszaki tevékenységét nem tekintette öncélúnak. Mindig is szerette ismereteit továbbadni a tanulni vágyóknak. Példa erre, hogy még a TV-adóban is rendszeresen tanította kollégáit, beosztottjait, számukra szinte továbbképző tanfolyamokat tartott. Ennek sikerét az egykori kollégák visszaemlékezései is tanúsítják.

És még szinte nem is szóltam a Rádiótechnikában publikált cikkeiről. Pedig annak is nagy a sora. Kijelenthetjük, hogy lapunk legtermékenyebb szerzőjéről beszélhetünk. Az első cikke még 1953-ban jelent meg. Szinte lehetetlen számba venni hányféle leírás jelent meg a tollából. Íme, a szürke statisztikára szorítkozva: 51 év alatt 319 cikke jelent meg, de ez azonban csak a témák száma. Ebben számtalan több folytatásos anyag is van, tehát összességében akár 6-700 cikkről beszélhetünk. A skála igen széles. Csak témák szerinti felsorolásban: Műszerek 98 db, rádióvevők 36 db, adók, adó-vevők 34 db, ez tehát 168 megtervezett és elkészített készüléket jelent! Az elméleti cikkeinek száma 151. Voltak benne elméleti-gyakorlati sorozatok is. Hirtelenjében a TV-ismeretekről, a mikrohullámú technikáról, a rádióamatőr ismeretekről és az úttörőknek szóló sorozatok jutnak az eszembe. És ne feledjük el, hogy a Magyar Televízióban VT-s építőkészleteket mutatott be, élő adásban, sikerrel! Csoda, hogy a bevezetőben említett gyerek szemébe „beleégett” a Hetényi László szerzői név?

2009-ben Dr. Tormási György forgatott vele több, mint két órás riportot az „Életutak és a magyar táv- közlés története” című sorozatban. Ez a sorozat DVD-n jelent meg, de megtekinthető az interneten is a
https://www.youtube.com/watch?v=GUhzdRjeSEs címen.

László életben igen közvetlen és barátságos ember volt. Szerénység jellemezte minden megszólalá- sát, pedig ha valakinek, hát neki erre egyáltalán nem lett volna indoka a hatalmas tudása és eredmé- nyei alapján. Ő mégis egész életében igen szerény ember volt. Szerénységével együtt is magasan kiemelkedett tudásával. Habitusára mi sem volt jellemzőbb, mint a következő eset. Akkor jómagam a BEAG-ban dolgoztam. Egyszer dél tájban látom, hogy a gyár aulájában a bejáratnál sorakozik az egész vezérkar. Az igazgató, a főmérnök, a főkönyvelő, a párttitkár és néhány más potentát. Szemlátomást várnak valakire. Kérdésemre a személyzeti osztály vezetője mondta, hogy „most jön a Hetényi doktor a minisztériumból!” Tényleg, Ő kisvártatva meg is érkezett, a bejáratnál köszönt a reá váróknak, de amikor meglátta Kovács Zoltán laborvezetőt, aki történetesen a HA5FE rádióamatőr volt, rögtön odasietett hozzá és pár mondatot beszélgetett vele. Majd csak utána ment vissza a közben zavartan toporgó „fogadóbizottsághoz”. Most már, sajnos, csak valamelyik felhő fölött beszélhetik meg régi rádióamatőr élményeiket...

Dr. Hetényi László, kedves egykori kollégánk, kiváló tollú szerzőnk, barátunk nagyon fogsz hiányozni mindnyájunknak! Emlékedet a szakma, a rádióamatőrök, egykori tanítványaid és számtalan olvasód fogja őrizni a szerkesztőség tagjaival együtt.
Nyugodj békében!
 
©RADIOWORLDmedia  webmaster@radiovilag.hu